تن پوش نگاری

دستاوردها و رهیافت‌ های تمدنی با فرهنگ پوشیدگی در دوره پیشدادی دانشنامه شاهنامه فردوسی

به نقل از فصل‌نامه تخصصی پوشاک آستین شماره سوم، پاییز ۱۴۰۰

دستاوردها و رهیافت‌های تمدنی با فرهنگ پوشیدگی در دوره پیشدادی دانشنامه شاهنامه فردوسی

نگارش و پژوهش: مهندس یاسر موحدفرد

بخش نخست- دستاوردهای دوران کیومرث

۱- بنیان‌گذاری پیامبر پادشاهی:
در ایران و جهان با نیایش خدا و ارتباط با خدا به وسیله فرشته سروش خجسته؛
۲- آماده سازی پایگاه فرمانروایی:
با ساختن تختگاه و نیایشگاه و جایگاه در اندرون کوه؛
۳- آماده سازی سپاه و کادر فرمانروایی:
با آغاز رویارویی نیروهای اهورایی با نیروهای اهریمنی؛
۴- فراهم آوری خوراک نوین ویژه همه مردمان:
با خوراک گیاه خام‌خواری و میوه‌ها و سبزی‌ها؛
۵- آماده سازی پوشاک همگانی ویژه همه دسته‌های مردمان:
پوشاک با چرم جانوران به ویژه طراحی پوشاک ویژه سپاهیان و کادر فرمانروایی از چرم پلنگ و گسترش فرهنگ پلنگینه‌پوشی؛
پوشاک ویژه سوگواری با رنگ فیروزه‌ای (پیروزه رنگ) با بهره‌گیری از رنگ طبیعی یا چرم جانوران دریایی؛
۶- آماده سازی نخجیرگاه ویژه جانوران:
پاسداری از جانوران در سرزمین ویژه و منطقه حفاظت شده با دسته بندی دو گونه جانوران ددها (جانوران درنده‌خو و وحشی) و دام‌ها (جانوران اهلی)؛
آموزش جانوران برای نبرد در برابر دیوان و نیروهای اهریمنی؛
۷- آموزش ورزش‌های رزمی:
آموزش فن‌های رزمی و آموزش مبارزه تن به تن و یا گروهی وبژه مردمان و جانوران؛
بنیان‌گذاری ورزش‌های کشتی پهلوانی (بدون پوشاک) و کشتی با چوخه (با پوشاک ویژه و کمربند کشتی دوال)؛

بخش دوم- دستاوردهای دوران هوشنگ

۱- بنیان‌گذاری جهان‌شاهی و امپراتوری ایران بزرگ:
با یکپارچگی هفت کشور جهان به شهریاری ایران؛
۲- گسترش دادگستری و دانش‌گستری:
با رواج فرهنگ دهش، بخشش و نیکوکاری و فرهنگ داد و دانش همگانی؛
۳- بنیا‌ن‌گذاری شهرسازی:
با آباد کردن شهرها و روستاها در کشورهای هفت‌گانه؛
۴- پیدایش و مهار آتش:
با بنیان‌گذاری جشن سده در ۵۰ روز و ۵۰ شب پایان سال؛
ساخت نیایشگاه و قبله‌گاه نور در آتشگاه؛
۵- دستیابی به گوهرهای معدنی؛
با بهره‌گیری از شیوه‌های کنکاش گوهرها از کوه‌ها؛
۶- راه اندازی پیشه آهنگری:
با جداسازی آهن از سنگ آهن به وسیله آتش؛
۷- گسترش روش‌های نوین کشاورزی:
ساخت ابزارهای آهنی کشاورزی برای تولید انبوه محصول‌های کشاورزی؛
به وجود آوردن راه‌آب برای روان ساختن آب در کشتزارها؛
آموزش روش‌های نوین کشاورزی به وسیله گسترش کشت تخم گیاهان مرغوب و درو کردن بهنگام محصول‌های کشاورزی؛
۸- گسترش روش‌های نوین دامپروری:
با جداسازی جانوران در نخجیرگاه و منطقه حفاظت و پاسداری شده؛
دسته بندی جانوران به دو دسته برای بهره‌گیری سواری، پویندگی و راهواری و برای بهره‌گیری پوشاک مردمان؛

بخش سوم- دستاوردهای دوران تهمورث

۱- گسترش فرهنگ پوشیدنی و گستردنی:
بافتن پوشاک و پوشیدنی و فرش و گستردنی؛
راه‌اندازی کارگاه‌های پوشاک و فرش ویژه همه مردم با بهره‌گیری از موی و پشم جانوران اهلی؛
۲- گسترش نوین دامپروری:
با سه دسته‌بندی جانوران در نخجیرگاه؛
الف- پویندگان:
برای سواری و راهواری مردمان با تهیه خوراک ویژه برای جانوران؛
ب- ددان:
با آموزش جانوران درنده‌خو و وحشی برای نبرد و شکار؛
پ- پرندگان:
با دو دسته بندی:
نیک‌تاز: آموزش برای شکار؛
اهلی: آموزش برای فراخوان زمان؛

بخش چهارم- دستاوردهای دوران جمشید

۱- گسترش پیوند و صلح جهانی:
با پیوند و آشتی میان مردمان، جانوران، دیوان و پریان در سراسر کشورهای جهان؛
۲- دسته‌بندی چهارگانه پنجاه ساله دستاوردهای تمدنی:
الف- پنجاهه نخست:
ساخت کوره و گسترش آهنگری با راه‌اندازی کارخانه بزرگ ذوب آهن؛
ساخت ابزارهای دفاعی و نظامی به گونه انبوه ویژه مردمان و جانوران؛
ب- پنجاهه دوم:
آماده‌سازی پوشاک گران‌قیمت از گیاهان، پیله ابریشم و موی و پشم جانوران؛
انبوه‌سازی پوشاک با رشتن و بافتن و دوختن تار و پود پارچه‌های گوناگون؛
دسته بندی چهارگانه مردمان در آیین شهریاری:
۱- کاتوزیان: روحانیان و موبدان با ساخت نیایشگاه در کوه‌ها؛
۲- نیساریان: سپاهیان و جنگاوران با ساخت پایگاه نظامی؛
۳- برزگران: کشاورزان با ساخت کشتزارها؛
۴- دست‌ورزان: صنعتگران با ساخت کارگاه‌ها؛
پ- پنجاهه سوم:
گسترش کشاورزی با آماده سازی خوراک گوناگون؛
گسترش فرهنگ نیکوکاری و آیین سفره‌داری برای یاری به کم برخورداران و خودکفایی نیازمندان؛
گسترش معماری نوین و شهرسازی با بنیان‌گذاری مهندسی ساخت و ساز و معماری نظام‌مند با بهره‌گیری از دیوان مهندس؛
ساخت کاخ‌های بلند با طراحی ایوان‌ها و ستون‌ها با بهره‌گیری از سنگ و گچ و خاک ناب و جلوگیری از باد و برف و باران؛
ت- پنجاهه چهارم:به دست آوردن گوهرهای ارزشمند از کوه‌ها؛
استخراج سنگ‌های قیمتی زرین (طلا)، سیمین (نقره)، کهربا و یاقوت؛
ساخت بوی‌های خوش و عطرهای گیاهی و جانوری؛
گسترش پزشکی و روان پزشکی با یافتن درمان دردها و پیشگیری از بیماری‌های بدنی و روانی؛
ساخت کشتی‌های بزرگ و گسترش کشتیرانی؛
یافتن راه‌های آبی برای بازرگانی دریایی؛
بازرگانی ‌کالاهای گوناگون کشاورزی، معدنی و هنری از ایران به دیگر کشورهای جهان و از کشوری به کشوری دیگر؛
گسترش آیین شهریاری با خواست و رای‌گیری نمایندگان برگزیده همه مردم کشورهای جهان؛
راه‌اندازی انجمن یکپارچه جهانی و سازمان ملل متحد برای نخستین بار در جهان؛
برگزاری گردهمایی سالانه بزرگان، نمایندگان و پادشاهان کشورهای گوناگون جهان؛
راه‌اندازی جشن جهانی نوروز به نام نامی خدا با نام‌گذاری نخستین روز هر سال و هر ماه به نام خدای هرمز پیروز؛
مژده بی‌مرگی و بی‌رنجی و زندگی بدون کینه و گسترش آسایش و آرامش برای همه دسته‌های مردمان؛
گسترش شادی و دادگستری و جشن‌های فراگیر جهانی با بهره‌گیری از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها؛
بهره‌گیری از هنرمندان هنر موسیقی، خنیاگری و رامشگری؛
برگزاری جشن سالگرد سی‌صدمین سال شهریاری جهانی در دوره جمشیدیان پیشدادی؛
گسترش خردورزی‌، دانش‌گستری، هنرورزی و خدا باوری؛
ساخت تخت پرنده با همراهی دیوان و مهندسان پرواز؛
ساخت فرودگاه در سرزمین هامون؛
بهره‌گیری از نورافکن در تخت جمشید پرنده و یگانه هواپیمای شخصی برای آگاهی‌رسانی همگانی؛
ساخت ماهواره‌ای جهانی برای یکپارچگی جهانی؛
راه‌اندازی جهان‌شاهی و امپراتوری جهانی همه کشورهای با تمدن جهان؛
آشکار ساختن رازهای گیتی؛
آموزش دانش‌ها و هنرها با ساخت مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها؛

 

 

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 15 =

دکمه بازگشت به بالا
سوالی برایتان پیش آماده؟ از ما بپرسید...
×
گفتگو را شروع کنید
سلام! برای چت در واتساپ بر روی هر کدام از اکانت های پشتیبانان ما که میخواهید کلیک کنید.
Whatsapp chat Whatsapp chat
شروع مکالمه
بستن